taras, tarasy zabrze, tarasy śląsk

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów, dostawców.

 

 
     Wskazana klauzula informacyjna ma zastosowanie do Klientów, z którymi zawieramy umowy lub Dostawców, którzy świadcząc dla nas usługi zawierają z nami umowy albo w związku z zamiarem dostarczania nam takich usług przystępują do organizowanych przez nas postępowań na wyłonienie wykonawcy/dostawcy.
 
 Dane kontaktowe Administratora danych:
 
       TELKOR ŚLĄSK S.C
       41- 800 Zabrze, ul. Wolności 191
       e- mail: admin@telkor.com.pl
       Tel. 32 276 11 09
 
Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz czas przechowywania:
 
   - zawarcie oraz wykonanie zawartej umowy albo podjęcie działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy:
        -podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
        -czas przechowywania: przez czas trwania umowy
    - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na "Telkor Śląsk", w tym w szczególności o tych o charakterze księgowo- podatkowym;
         -podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
        -czas przechowywania: do momenty wypełnienia obowiązku
     -realizacja prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, za który uznaje się:
       −ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obronę przed takimi roszczeniami
       −ochronę mienia, osób i informacji, w tym poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (nagrania będą przechowywane max. do 3 miesięcy)
 
Podanie danych:
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 
Odbiorcy danych:
 
Odbiorcami danych mogą być firmy, które dostarczają nam usługi w związku z prowadzoną
działalnością, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych we wskazanych
powyżej celach.
 
Prawa osoby, której dane są przetwarzane
 
W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15–22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

     a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO;

     b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

     c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

     d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;

     e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

     f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu– z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją–wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;

     g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO).
         W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Telkor Śląsk
    h) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że "Telkor Śląsk" przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
 
   W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes
   Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 
        Telkor Śląsk
 

Polityka prywatności 

tarasy, tarasy śląsk, telkor

 

Salon sprzedaży:

ul. Grunwaldzka 58

41-800 Zabrze

tarasy, tarasy śląsk, telkor
tarasy zabrze, taras, telkor
tarasy śląsk, kompozyty, telkor